Icaro Welpe W
Icaro Welpe im Gras W
Icaro und die Frisbees W
Icaro klaut den Hut W
Icaro Kelpiegallerie W
Icaro is watching you W
Icaro in der Sonne W
Icaro Frisbee W
Icaro_hat_es_Spaß_gemacht_W
Icaro Agility W
Frederick I

Scovfarmens chocolate "Icaro" Australian Kelpie 2011 - 2019

© 2020 by Beate Steffens. Proudly created with Wix.com